Echolink Kurmak Yasal'mı ? (Cimer Cevabı)

 Merhabalar

Mersin merkez il sınırları içinde Kalan bir herhangi bir amatör telsiz rölesine ve frekansina İnternet (echolink vs ) gibi bir uygulama ile Uzaktan internet bağlantısı kullanarak ( aramızda 50 km var ) Tüm kurallara riyaret ederek Kullanmamda yasal olarak herhangi bir sakınca var mıdır? Herhangi olumsuzluğa sebebiyet vermemek adına bilgi edinmek istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim iyi çalışmalar

Saygılarımla

Cevap ;

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapmış olduğunuz Bilgi Edinme Başvurunuz ilgisi nedeniyle Kurumumuza yönlendirilmiş olup, başvurunuz ile ilgili olarak Kurumumuzun ihtisas birim(ler)inden alınan bilgi “Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin "Başvuru" başlıklı 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan " (2) Amatör telsiz derneklerince kurulacak, amatör telsiz haberleşmesinde kullanılan tekrarlayıcı ve/veya link bağlantılı geniş alan kapsayan tekrarlayıcı ve benzeri özel telsiz sistemleri için ise dilekçe ekinde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine ilave olarak sorumlu amatör telsizcinin belge örneği yer alır." hükmü uyarınca amatör telsiz haberleşmesinde kullanılan ve amatör telsiz derneklerince kurulacak role tekrarlayıcı ve/veya link bağlantılı geniş alan kapsayan tekrarlayıcı ve benzeri özel telsiz cihazları için Bölge Müdürlüklerimize yapılan müracaatların değerlendirilmesini müteakip, sadece amatör telsiz derneklerine VHF/UHF bandından amatör role ve benzeri cihazlara uygun frekans tahsis edilerek Kurumumuz Bölge Müdürlükleri tarafından ruhsat ve kullanma izni verilmektedir.


Diğer taraftan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce verilmekte olan geçerli Amatör Telsizcilik Belgesine sahip kişiler tarafından, Elektronik Haberleşme Kanununun 37'nci maddesinde yer alan " (3) Kurum düzenlemelerinde belirlenen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bantlarında ve çıkış gücünde çalışan Kurumca onaylı telsiz cihaz ve sistemleri, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kullanılabilir." hükmü gereği yayımlanan Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütler'in (https://www.btk.gov.tr/uploads/regulations/frekans-tahsisinden-muaf-telsiz-cihaz-sistemleri-olcutler.pdf) 21'inci maddesinde yalnızca amatör telsizcilik belge sınıflarına göre kullanımına izin verilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerlerinde ve uygulama kısıtlamaları ve hükümler çerçevesinde olmak kaydı ile role haricindeki telsiz cihazlarını Kurumumuzdan herhangi bir izin, frekans tahsisi ve ruhsatname almaksızın kullanabilir. Ayrıca söz konusu cihazları ile kendilerine izin verilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerlerinde ve uygulama kısıtlamaları ve hükümler çerçevesinde olmak kaydı ile echolink gibi internet-telsiz arayüzü kullanan amatör telsizcilik faaliyetlerinde bulunabilirler.” şeklindedir.


Bilgilerinize sunulur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğü